algemene leveringsvoorwaarden consumenten

Online verkoop- en leveringsvoorwaarden van Groep E. voor Consumenten

De belangrijkste punten hebben wij hieronder kort voor je samengevat:

Bestelling moeten betaald worden door middel van een van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel. Groep E zal je bestelling met een maximum binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan je leveren (mits voorradig).

De verzendkosten zijn gebaseerd op de totale waarde van de bestelling.

Als het Product niet aan je verwachtingen voldoet of je om een andere reden de koop wilt herzien, heb je het recht om binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het Product de koop te ontbinden en vervolgens het Product binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbindingsverklaring retour te zenden. Groep E vergoedt binnen de 14 (veertien) kalenderdagen na de ontbindingsverklaring en daadwerkelijke ontvangst van het Product de betaling, inclusief de verzendkosten (voor zover deze op basis van deze Voorwaarden voor rekening zijn van Groep E). De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de Consument, tenzij het Product beschadigd, dan wel defect geleverd is. In dat geval komen kosten voor de retourzending voor rekening van Groep E. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten en producten die op maat werden gemaakt of die reeds zijn beschadigd door gebruik of inspectie.

Definities

In deze Voorwaarden worden de met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt gedefinieerd:

“Artikel(en)”: bepalingen in deze Voorwaarden van Groep E;

“Consument(en)”: koper(s), natuurlijk persoon of personen, die handelt of handelen voor doeleinden buiten zijn of hun bedrijfs- of beroepsactiviteit, en via de Webwinkel Producten bestelt of bestellen;

“Overeenkomst(en)”: de overeenkomst(en) van koop, verkoop en levering die tussen een Consument en Groep e BV handelsnaam Groep E tot stand komt (of komen);

“Partij(en)”: Groep e bv met als handels naam Groep E of de Consument, of Groep e bv met als handelsnaam Groep E en de Consument;

“Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

“Privacy Statement”: ”: de op de website van Groep E te raadplegen verklaring met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens;

“Product(en)”: de goederen die Groep E via haar Webwinkel te koop aanbiedt;

“Groep E”: Groep E BV.; met als ondernemingsnummer 0758.808.630

“Voorwaarden”: deze online verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Consumenten van Groep E;

2. Algemeen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Consument en Groep E gesloten Overeenkomsten.

2.2. Als de Consument bij Groep E een bestelling plaatst, dient de Consument aan te vinken dat met de Voorwaarden van Groep E akkoord wordt gegaan. Daarbij worden de Voorwaarden ook aan de Consument beschikbaar gesteld door middel van een digitale link. Groep E heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen en zal, voor zover wettelijk vereist, de Consument van een dergelijke wijziging dertig (30) kalenderdagen van te voren op de hoogte stellen. Indien de hiervoor bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Groep E toegezegde prestatie inhoudt, is de Consument bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

2.3 De aanbiedingen bevatten een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een Consument een goede beoordeling van de aangeboden Producten mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de omschrijving en/of prijzen van de aangeboden Producten binden Groep E niet.

Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst tussen Groep E en de Consument komt tot stand op het moment dat de Consument de aanbieding van Groep E accepteert door het op de Webwinkel aanwezige webformulier volledig en juist in te vullen en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Tevens komt er een Overeenkomst tot stand bij aanvaarding van een aanbieding van Groep E, anders dan de aanbieding in de Webwinkel, wanneer de Consument op dezelfde wijze waarop Groep E het aanbod aan de Consument doet, de aanbieding aanvaardt.

3.2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Groep E zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument in aanvulling op het bepaalde in Artikel 6 van deze Voorwaarden de Overeenkomst ontbinden door aan Groep E een ondubbelzinnige verklaring tot ontbinding te zenden waarvoor het als bijlage I bijgevoegd modelformulier kan worden gebruikt.

Prijs/Verzendkosten

4.1. De Consument is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten.

4.2. De prijzen van alle Producten die via de Webwinkel kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

4.3. De verzendkosten zijn gebaseerd op de totale waarde van de bestelling en het aantal Producten. De Webwinkel rekent het totale totaal bedrag uit en vermeldt het bijbehorende bedrag voor verzend- en transportkosten.

4.4. De prijzen van Producten die in de Webwinkel worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

4.5. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Levering

5.1 Groep E levert overal in België, Nederland & Luxemburg, tenzij dit onmogelijk wordt geacht door de derde partij waar Groep E mee samenwerkt.

5.2 Levering van de Producten geschiedt op het adres dat door de Consument in de Webwinkel of andere beschikbare kanalen van Groep E wordt opgegeven als afleveradres. Als de Consument het afleveradres wil wijzigen en dit verzoek een levering kruist die al gereed staat, dan zal deze wijziging uiterlijk voor de eerstvolgende levering verwerkt zijn.

5.3. Bezorging is alleen mogelijk op dagen waarop de derde partij waar Groep E gebruik van maakt, aangeeft te kunnen bezorgen.

5.4. Tot het tijdstip waarop Groep E van de Consument de noodzakelijke informatie heeft verkregen om te kunnen leveren, is Groep E niet gehouden tot levering over te gaan.

5.5. Wat betreft het aantal te leveren Producten, is het door Groep E geregistreerde aantal bindend.

5.6. Alle Producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar, maar de door Groep E opgegeven levertijden zijn indicatief.

5.7. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in Artikel 5.6 is vermeld, zal Groep E geaccepteerde bestellingen zo snel als mogelijk en in principe binnen zeven (7) werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

5.8. Als het niet mogelijk is om de Producten persoonlijk over te dragen, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de Producten aan te bieden bij de buren van het door de Consument aangegeven afleveradres, of door de Producten af te geven bij het bij het afleveradres dichtstbijzijnde afhaalpunt.

5.9. Als moment van aflevering en moment waarop het risico overgaat geldt het moment dat de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, de Producten in ontvangst heeft genomen.

5.10. Producten van Groep E mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik.. Groep E heeft in die gevallen het recht om de service naar Consumenten onmiddellijk stop te zetten.

5.11 Groep E behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Groep E moverende redenen te weigeren en te annuleren.

Herroepingsrecht en terugbetaling

6.1. De Consument heeft het recht de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product te ontbinden binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering het Product en de plicht het Product vervolgens binnen veertien (14) dagen na ontbinding retour te zenden. Voor gepersonaliseerde producten geldt het in dit Artikel 6 genoemde herroepingsrecht niet.

6.2. Indien de Consument gebruik maakt van dit herroepingsrecht stelt hij Groep E daarvan binnen de hiervoor bedoelde veertien (14) kalenderdagen bij voorkeur per e-mail of via de klantendienst op de hoogte. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het als bijlage I bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hier niet toe verplicht. De Consument is hierbij niet verplicht de reden van de ontbinding te vermelden. Na ontbinding ontvang de Consument vervolgens per zelfde weg de klant contact genomen heeft een instructie van Groep E over de voorgeschreven wijze van retourzending van het Product. Dit kan niet telefonisch gebeuren. Wegens wij geen gesprekken worden opgenomen

6.3. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de Overeenkomst, zendt de Consument het Product retour aan Groep E. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

6.4. Retourzendingen worden steeds geaccepteerd, maar indien het Product niet in originele verpakking en/of beschadigd is zal hiervoor een waardevermindering worden verrekend. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Consument. Indien geleverde Producten beschadigd, dan wel defect geleverd zijn, komen kosten voor de retourzending voor rekening van Groep E.

6.5. Producten die ongefrankeerd worden geretourneerd worden niet door Groep E in ontvangst genomen en doen geen afbreuk aan de in Artikel 6.2 genoemde termijn.

6.6. Groep E stuurt na ontvangst van het Product een ontvangstbevestiging aan de Consument. Binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van de retourzending van het Product vergoedt Groep E de betaling van het Product aan de Consument, waaronder ook begrepen de verzendkosten als bedoeld in Artikel 4.3 voor zover deze verzendkosten op basis van deze Voorwaarden voor rekening zijn van Groep E.

Betaling

7.1. De Consument dient de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen door middel van een van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de Webwinkel.

7.2. Facturen en betalingsherinneringen worden door Groep E uitsluitend elektronisch aangeboden aan de Consument. Hierbij zijn de door Consument verstrekte Persoonsgegevens leidend.

7.3. Groep E behoudt de eigendom van alle geleverde Producten, totdat de Consument volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Groep E heeft voldaan.

Kortingscodes

8.1. Groep E-kortingscodes mogen door de Consument niet gebruikt worden voor (eigen) commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is de Consument niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen.

Fraude of andere niet-toegestane handelingen

9.1. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes aan de Consument wordt ontzegd.

Klachten en garantie

10.1. Groep E garandeert dat de geleverde Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Producten op grond van de door Groep E verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de Producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere toepasselijke overheidsvoorschriften.

10.2. De Consument is verplicht de Producten te controleren nadat deze tot zijn beschikking zijn gesteld. Als de Consument Producten ontvangt die niet zijn besteld, die volgens de Consument niet voldoen aan de Overeenkomst of onjuistheden in een levering vindt, verzoekt Groep E dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten aan Groep E te melden door een e-mail te sturen naar info@groep-e.be. Voor gevallen die gedekt worden door de wettelijke garantie geldt evenwel een termijn van 2 maanden om gebreken te melden te rekenen vanaf vaststelling van dit gebrek

10.3. De door Groep E verstrekte garantie als omschreven in Artikel 10.1 doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen, zoals onder meer bedoeld in de artikelen 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Groep E kan doen gelden.

10.4. In eerste instantie heeft de Consument het recht om van de verkoper de kosteloze herstelling van het consumptiegoed of de kosteloze vervanging ervan te eisen, tenzij de gekozen remedie onmogelijk is of in vergelijking met de andere remedies voor Groep E onevenredige kosten met zich mee zou brengen, rekening houdend met alle omstandigheden. Groep E kan weigeren om het consumptiegoed conform te maken als herstelling en vervanging onmogelijk zijn of voor Groep E onevenredige kosten met zich zouden brengen, rekening houdend met alle omstandigheden, zoals met name de waarde die het consumptiegoed zonder het conformiteitsgebrek zou hebben of de omvang van het conformiteitsgebrek. De Consument heeft in dat geval het recht van Groep E een evenredige prijsvermindering te eisen, dan wel de ontbinding van de koopovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor schade

11.1. De Consument erkent dat de aansprakelijkheid van Groep E is beperkt tot de aansprakelijkheid op grond van toepasselijk dwingend recht. Iedere additionele aansprakelijkheid op grond van regelend recht wordt uitgesloten.

11.2. Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt als één schadegeval of gebeurtenis.

11.3. De Consument dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan aan Groep E te melden via en traceerbaar kanaal ( bvb E-mail), met uitzondering van schade op basis van non-conformiteit als bedoeld in artikel 1649bis e.v van het Burgerlijk Wetboek waarvoor een termijn van twee (2) maanden geldt. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Consument jegens Groep E na verloop van twee (2) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd of de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond, met uitzondering van enige rechtsvordering op basis van non-conformiteit als bedoeld in artikel 1649bis e.v van het Burgerlijk Wetboek die verjaart na verloop van twee (2) jaar na de in de eerste zin van dit artikel bedoelde kennisgeving.

Ontbinding

12.1. In het geval dat de Consument de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet nakomt, kan Groep E naar eigen keuze: (a) de Consument de gelegenheid geven om binnen een door Groep E gestelde redelijke termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; of (b) de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden zonder dat Groep E gehouden zal zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Consument.

12.2. Alle vorderingen die Groep E in de hierboven in Artikel 11.1 genoemde gevallen op de Consument mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

12.3. Groep E zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de Overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Consument te verhalen op de wijzen waarin de toepasselijke wet- en regelgeving voorziet.

Recall van de Producten

14.1 Groep E heeft het recht Producten om haar moverende redenen te herroepen, onder meer om te voorkomen dat onveilige Producten op de handelsmarkt of bij de Consument komen en/of blijven. In geval van een dergelijke herroeping zal Groep E de noodzakelijke maatregelen treffen om de Consument van de herroeping op de hoogte te stellen. Groep E zal een eventuele herroeping kenbaar maken via (onder meer) sociale media en met een bericht op de website van Groep E. Groep E zal de Consument in dat geval verzoeken zijn/haar medewerking aan een dergelijke herroeping van Producten te verlenen.

Intellectuele eigendomsrechten

15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, merken, (handels)namen, domeinnamen, logo’s, artwork, afbeeldingen, look-and-feel, websites, promotie- en marketingmaterialen, merchandise etc. van Groep E berusten exclusief bij Groep E en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande toestemming van Groep E is het niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.

15.2. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht van of een licentie op intellectuele-eigendomsrechten van Groep E ten gunste van de Consument te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Groep E behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.

15.3. Voor gepersonaliseerde producten die lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend of anderszins onrechtmatig zijn, dan wel voor gepersonaliseerde producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden draagt de Consument het volledige risico en geldt te allen tijde dat Groep E niet aansprakelijk is voor claims van derden.

Privacy

16.1. Groep E gaat zorgvuldig om met Persoonsgegevens van de Consument. Het Privacy Statement van Groep E is van toepassing op alle verwerking van Persoonsgegevens. Het Privacy Statement is te raadplegen en op te slaan via de website. Voor het kunnen uitvoeren van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden zoals beschreven in het Privacy Statement, verwerkt Groep E Persoonsgegevens. De Consument wordt geacht kennis te hebben genomen van het Privacy Statement en de daarin beschreven verwerking van de Persoonsgegevens door Groep E.

Communicatie

17.1. Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Consument en Groep E, dan wel tussen Groep E en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Consument en Groep E, is Groep E niet aansprakelijk.

17.2. Groep E kan en zal sms berichten sturen om u te informeren over de bestellingen, achtergelaten winkelwagens of marketingdoeleinden. deze sms’en kunnen steeds gestopt worden door hierop te antwoorden met STOP.

Ongeldigheid van één of meer bepalingen

18.1. De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

18.2. Voor zover toegestaan onder wet- en regelgeving, wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen Partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

18.3. Wanneer door Groep E gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Groep E deze Voorwaarden soepel toepast.

Toepasselijk recht en geschillen

19.1. Op Overeenkomsten gesloten tussen Groep E en de Consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen tussen de Consument en Groep E worden beslecht door de bevoegde (kanton)rechter van de woonplaats van de Consument. De Consument is tevens gerechtigd geschillen ter beslechting voor te leggen aan de (kanton)rechter te Dendermonde.

Overig

20.1. Deze Voorwaarden bestaan uit 20 Artikelen.

20.2. De voor de Consument relevante gegevens die betrekking hebben op de identiteit van Groep E zijn als volgt:

Groep E bv

Zelestraat 145

9160 Lokeren

België

E-mail: info@groep-e.be

Btw: BE 0758.808.630

IBAN: BE29 7370 5334 2464

BIC: KREDBEBB